PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁKI M3.NET SP. Z O.O. ZE SPÓŁKĄ M3.NET SERWIS SP. Z O.O

 

Niniejszy plan połączenia (dalej „Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 oraz art. 499 w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2022.1467 t.j.), zwanej dalej „KSH”, w dniu 31 października 2022 r. w Bielsku-Białej, pomiędzy:

M3.NET spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Międzyrzecka 183, 43-382 Bielsko-Biała, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000986685, REGON: 240857950, NIP: 5472085147, kapitał zakładowy: 150.000,00 zł, zwaną dalej Spółką Przejmującą, reprezentowaną przez:

1) Radosława Niesyta – Prezesa Zarządu
2) Wojciecha Wardasa – Członka Zarządu
3) Mirosława Uczniaka – Członka Zarządu

oraz

M3.NET SERWIS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Międzyrzecka 183, 43-382 Bielsko-Biała, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864153, REGON: 387248183, NIP: 5472221159, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, zwaną dalej Spółką Przejmowaną, reprezentowaną przez:

1) Wojciecha Wardasa – Prezesa Zarządu
2) Radosława Niesyta – Członka Zarządu
3) Mirosława Uczniaka – Członka Zarządu

łącznie dalej zwanymi Spółkami, a każda z osobna Spółką,

o następującej treści:

§ 1
Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

1. W połączeniu biorą udział następujące spółki:

I. Spółka Przejmująca:
a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) firma: M3.NET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
c) siedziba: Bielsko-Biała,
d) adres siedziby: ul. Międzyrzecka 183, 43-382 Bielsko-Biała,
e) rejestracja: Spółka Przejmująca wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000986685,
f) kapitał zakładowy: 150.000,00 zł.
g) Spółka Przejmująca nie jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1639 z późn. zm.) w związku z art. 4 § 1 pkt 6 KSH;

II. Spółka Przejmowana:
a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) firma: M3.NET SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
c) siedziba: Bielsko-Biała,
d) adres siedziby: ul. Międzyrzecka 183, 43-382 Bielsko-Biała,
e) rejestracja: Spółka Przejmowana wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864153,
f) kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.
g) Spółka Przejmowana 1 nie jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1639 z późn. zm.) w związku z art. 4 § 1 pkt 6 KSH;

§2
Sposób łączenia się spółek

1. Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.
3. Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
4. Z dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej, albowiem Spółka Przejmująca przejmuje swoją spółkę jednoosobową.
5. Wartość kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej zostanie przeniesiona do kapitału zapasowego Spółki Przejmującej.
6. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

§3
Stosunek wymiany udziałów spółek łączących się
oraz zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Na podstawie art. 516 § 6 KSH połączenie Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej zostanie przeprowadzone bez wydania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz bez określenia w Planie Połączenia następujących czynności:
1) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udział Spółki Przejmującej,
2) zasad przyznania udziałów Spółki Przejmującej oraz
3) dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

§4
Prawa przyznane wspólnikom przez Spółkę Przejmującą
oraz szczególne korzyści przyznane członkom organów łączących się Spółek

W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla wspólników, członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 5 i 6 KSH.

§5
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 30 września 2022 roku. Ustalenie
wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik do niniejszego Planu Połączenia.

§6
Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym łączących się Spółek

Sprawozdania finansowe oraz oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej dla celów połączenia zostały sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na dzień 30 września 2022 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej.

§7
Udostępnienie Planu Połączenia

Niniejszy Plan Połączenia wraz z załącznikami w postaci:
– projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
– ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2022 roku,
– oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów księgowania na dzień 30 września 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
– oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów księgowania na dzień 30 września 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
– sprawozdanie finansowe Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2022 roku,
– sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2022 roku,
zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

§8
Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej zatwierdzające połączenie

1. Na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 i § 5 KSH połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej następuje w trybie uproszczonym, tj. wyłącznie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, o której mowa w art. 506 KSH, bez podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej.
2. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej zostanie zwołanie, z porządkiem obrad przewidującym m. in. w szczególności podjęcie uchwały w sprawie połączenia, w terminie i na dzień zapewniający spełnienie wszelkich wymagań niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.
3. Uchwała o połączeniu, podejmowana przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, nie będzie zawierała proponowanych zmiany umowy Spółki Przejmującej, albowiem połączenie następuje przez inkorporację i nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§9
Załączniki

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia, stanowiącymi jego integralną część, są:
1) Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
2) Załącznik nr 2 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2022
roku,
3) Załącznik nr 3 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny,
4) Załącznik nr 4 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny,
5) Załącznik nr 5 – sprawozdanie finansowe Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2022 roku,
6) Załącznik nr 6 – sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2022 roku.

§10
Uwagi końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszego Planu Połączenia, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w Planie Połączenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w pięciu (5) jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa (2) dla każdej ze spółek oraz dla sądu rejestrowego.

Radosław Niesyt
Prezes Zarządu M3.NET sp. z o.o.
Członek Zarządu M3.NET SERWIS sp. z o.o. …………………………………………………….

Wojciech Wardas
Członek Zarządu M3.NET sp. z o.o.
Prezes Zarządu M3.NET SERWIS sp. z o.o. …………………………………………………….

Mirosław Uczniak
Członek Zarządu M3.NET sp. z o.o.
Członek Zarządu M3.NET SERWIS sp. z o.o. …………………………………………………….


Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek:
M3.NET sp. z o.o. i M3.NET SERWIS sp. z o.o.

 

 

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

UCHWAŁA NR …………

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
M3.NET SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, z dnia ……………

w sprawie połączenia spółki M3.NET sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółką M3.NET SERWIS sp. z o.o (Spółka Przejmowana)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: M3.NET SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej Spółką Przejmowaną), działając na podstawie art. 506 KSH w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 516 § 1 i § 5 KSH oraz na podstawie treści obowiązującej umowy spółki, a także w związku z tym, że:

– Zarząd spółki Przejmowanej uzgodnił z Zarządem spółki M3.NET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Międzyrzecka 183, 43-382 Bielsko-Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000986685, REGON: 240857950, NIP: 5472085147, kapitał zakładowy: 150.000,00 zł, zwanej dalej Spółką Przejmującą, plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną z dnia 31 października 2022 r., zwany dalej „Planem Połączenia”, którego kopia stanowi załącznik do niniejszej uchwały, przy czym Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej,
– dokonane zostały niezbędne czynności przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia spółek kapitałowych,

postanawia, co następuje:

§1

1. Działając na podstawie art. 506 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki M3.NET SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 31 października 2022 r., o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i który zgodnie z art. 500 §21 KSH został ogłoszony bezpłatnie na stronach internetowych obu łączących się spółek co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu i pozostaje na ww. stronach nieprzerwanie udostępniony do dnia dzisiejszego, a tym samym postanawia o połączeniu spółki M3.NET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (Spółka Przejmująca) ze spółką M3.NET SERWIS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (Spółka Przejmowana).
2. Wszyscy wspólnicy Spółki Przejmowanej zostali poinformowany o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmującą zgodnie z dyspozycją art. 504 KSH.

§2

1. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w sposób wskazany w art. 492 §1 pkt 1) KSH i w art. 515 § 1 KSH, to jest w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w związku z tym Spółka Przejmowana przekazuje swoje aktywa i pasywa do majątku Spółki Przejmującej, a wartość kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej zostaje przeniesiona do kapitału zapasowego Spółki Przejmującej.
2. Na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 i § 5 KSH, do łączenia przez przejęcie objęte Planem Połączenia nie stosuje się m. innymi przepisów art. 501 – 503 KSH, a w związku z tym:
a. zarządy łączących się spółek nie sporządziły pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
b. nie jest wymagane i nie było przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku z art. 502 KSH),
c. nie jest wymagana i nie była sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 503 KSH).
3. W związku z faktem, że połączenie przeprowadzane jest przez inkorporację bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie wprowadza się żadnych zmian do umowy Spółki Przejmującej.
4. Na skutek połączenia będącego przedmiotem niniejszej uchwały i objętego Planem Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejonowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

§3

Niniejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także wymaganych ogłoszeń o połączeniu na stronie internetowej Spółki Przejmowanej oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jak również innych działań i czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwałą, zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu, że skutki połączenia następują z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd właściwy według siedziby M3.NET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmującej.

Radosław Niesyt
Prezes Zarządu M3.NET sp. z o.o.
Członek Zarządu M3.NET SERWIS sp. z o.o. …………………………………………………….

Wojciech Wardas
Członek Zarządu M3.NET sp. z o.o.
Prezes Zarządu M3.NET SERWIS sp. z o.o. …………………………………………………….

Mirosław Uczniak
Członek Zarządu M3.NET sp. z o.o.
Członek Zarządu M3.NET SERWIS sp. z o.o. …………………………………………………….


Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółek:
M3.NET sp. z o.o. i M3.NET SERWIS sp. z o.o.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2022 ROKU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

spółki pod firmą: M3.NET SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie ustalenia wartości majątku spółki na dzień 30 września 2022 r.

W związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej:

M3.NET sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Międzyrzecka 183, 43-382 Bielsko-Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000986685, REGON: 240857950, NIP: 5472085147, kapitał zakładowy:
150.000,00 zł,

oraz Spółki Przejmowanej:

M3.NET SERWIS sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Międzyrzecka 183, 43-382 Bielsko- Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864153, REGON: 387248183, NIP: 5472221159, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł,

Zarząd Spółki Przejmowanej niniejszym oświadcza, że wartość majątku spółki M3.NET SERWIS sp. z o.o. na dzień 30 września 2022 roku – określona na podstawie wartości aktywów netto spółki (ustalonej jako różnica aktywów i zobowiązań na dzień 30 września 2022 roku i stanowiącej wartość kapitałów własnych spółki), wynikająca z bilansu sporządzonego dla celów połączenia na dzień 30 września 2022 roku – wynosi 87.201,65 zł

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku spółki M3.NET SERWIS sp. z o.o. jako spółki przejmowanej dla celów jej połączenia ze spółką M3.NET sp. z o.o.

Radosław Niesyt
Członek Zarządu M3.NET SERWIS sp. z o.o. …………………………………………………….

Wojciech Wardas
Prezes Zarządu M3.NET SERWIS sp. z o.o. …………………………………………………….

Mirosław Uczniak
Członek Zarządu M3.NET SERWIS sp. z o.o. …………………………………………………….


 

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia spółek:
M3.NET sp. z o.o. i M3.NET SERWIS sp. z o.o.

 

 

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ,
SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2022 R. PRZY WYKORZYSTANIU
TYCH SAMYCH METOD I W TYM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

spółki pod firmą: M3.NET SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie stanu księgowego spółki dla celów połączenia na dzień 30 września 2022 r.

W związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej:

M3.NET sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Międzyrzecka 183, 43-382 Bielsko-Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000986685, REGON: 240857950, NIP: 5472085147, kapitał zakładowy: 150.000,00 zł,

oraz Spółki Przejmowanej:

M3.NET SERWIS sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Międzyrzecka 183, 43-382 Bielsko- Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864153, REGON: 387248183, NIP: 5472221159, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł,

Zarząd spółki przejmowanej M3.NET SERWIS sp. z o.o. niniejszym przedstawia informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2022 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Poniższa informacja została sporządzona dla celów połączenie spółki M3.NET sp. z o.o. ze spółką M3.NET SERWIS sp. z o.o., zgodnie z trybem art. 492 § 1 pkt 1 KSH i przedstawiona w postaci bilansu spółki M3.NET SERWIS sp. z o.o. na dzień 30.09.2022 r., sporządzonego na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującej Ustawy o rachunkowości i przedstawia sytuację majątkową M3.NET SERWIS sp. z o.o. na dzień 30.09.2022 r.

BILANS AKTYWA: 267.914,53 zł
BILANS PASYWA: 267.914,53 zł

Radosław Niesyt
Członek Zarządu M3.NET SERWIS sp. z o.o. …………………………………………………….

Wojciech Wardas
Prezes Zarządu M3.NET SERWIS sp. z o.o. …………………………………………………….

Mirosław Uczniak
Członek Zarządu M3.NET SERWIS sp. z o.o. …………………………………………………….


 

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia spółek:
M3.NET sp. z o.o. i M3.NET SERWIS sp. z o.o.

 

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ,
SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2022 R. PRZY WYKORZYSTANIU
TYCH SAMYCH METOD I W TYM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

spółki pod firmą: M3.NET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie stanu księgowego spółki dla celów połączenia na dzień 30 września 2022 r.

W związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmującej:

M3.NET sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Międzyrzecka 183, 43-382 Bielsko-Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000986685, REGON: 240857950, NIP: 5472085147, kapitał zakładowy: 150.000,00 zł,

oraz Spółki Przejmowanej:

M3.NET SERWIS sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Międzyrzecka 183, 43-382 Bielsko- Biała, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku- Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000864153, REGON: 387248183, NIP: 5472221159, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł,

Zarząd spółki przejmującej M3.NET sp. z o.o. niniejszym przedstawia informację o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2022 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Poniższa informacja została sporządzona dla celów połączenie spółki M3.NET sp. z o.o. ze spółką M3.NET SERWIS sp. z o.o., zgodnie z trybem art. 492 § 1 pkt 1 KSH i przedstawiona w postaci bilansu spółki M3.NET sp. z o.o. na dzień 30.09.2022 r., sporządzonego na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującej Ustawy o rachunkowości i przedstawia sytuację majątkową M3.NET sp. z o.o. na dzień 30.09.2022 r.

BILANS AKTYWA: 6.160.088,59 zł
BILANS PASYWA: 6.160.088,59 zł

 


Pliki do pobrania:

  1. Plan połączenia spółek wraz z załącznikami

Centrum wsparcia M3.NET

Wszystkie zgłoszenia są obsługiwane przez niniejszy system, za pomocą którego nasi pracownicy będą się z Państwem komunikować. W celu uzyskania pomocy, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail.

Pomoc zdalna

Pobierz aplikację pozwalającą konsultantowi na dostęp zdalny i podaj mu Twój ID

Pomiar
prędkości łącza

Zmierz prędkość swojego łącza internetowego, w razie problemów utwórz nowe zgłoszenie z opisem problemu

Looking glass

Sprawdź swoje łącze

W chwili wystąpienia usterki, awarii, prosimy o utworzenie zgłoszenia, aby jak najszybciej rozwiązać problem.

W każdej chwili
każdy użytkownik możne sprawdzić
status zgłoszenia.