Chcesz być online? Chcesz mieć Internet bez ograniczeń 24/7? Sprawdź naszą ofertę i wybierz odpowiedni dla Ciebie pakiet.

Oferujemy telewizję światłowodową, dostępną w 3 atrakcyjnych pakietach cenowych, o każdej porze dnia i nocy.

Chcesz mieć nieustanny kontakt z rodziną, znajomymi? Wybierz naszą usługę telefoniczną.

M3.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres siedziby: ul. Międzyrzecka 183, 43-382 Bielsko-Biała
NIP 547-208-51-47, KRS 0000986685
E-mail: bok@m3.net.pl
Telefon: +48 33 3339000

INFORMACJA
o zmianie umów abonenckich o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Mając na uwadze ciążący na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym obowiązek powiadomienia abonentów o zmianie sposobu świadczenia usług z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, informujemy Państwa, że od dnia 21 grudnia 2020 r., z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stosowanych u Operatora do wymogów przepisów prawa*, zmianie ulegnie treść Państwa umów, zawartych z Operatorem:

* Zmiana w treści umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych związana jest z wejściem w życie w dniu 21 grudnia 2020 r. przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.), zmieniających ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) – dalej jako „Prawo telekomunikacyjne”.

 

ZMIANY W SPOSOBIE ŚWIADCZENIA USŁUG OD 21 GRUDNIA 2020 ROKU

 • Jeżeli zawarli Państwo umowę w formie dokumentowej np. przez telefon, za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie o jej wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu będzie mogło zostać złożone w takiej samej formie (tj. np. w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną lub przez telefon, w trakcie rozmowy), a nie tak jak dotychczas, wyłącznie w formie pisemnej.
 • W przypadku, gdy skorzystają Państwo ze wskazanego powyżej uprawnienia do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy w formie dokumentowej, niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego) zawiadomimy Państwa o jego otrzymaniu, a w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia, potwierdzimy jego przyjęcie, wskazując m.in. dzień, w którym umowa zostanie rozwiązana.
 • Jeżeli będzie się zbliżał termin, na jaki została zawarta umowa na czas określony, a tym samym dzień, w którym umowa ta, w przypadku braku złożenia przez Państwa oświadczenia o braku woli dalszego korzystania z naszych usług, będzie ulegała przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, przypomnimy o tym Państwu, przesyłając odpowiednią informację oraz przedstawimy aktualną, najkorzystniejszą ofertę.
 • W przypadku, gdy umowa o upływie terminu na jaki początkowo została zawarta ulegnie przekształceniu w umowę zawartą na czas nieokreślony, przysługiwać będzie Państwu prawo do jej wypowiedzenia, w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 • Jeżeli będą Państwo zainteresowani zmianą dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do Internetu i będą chcieli rozpocząć korzystanie z naszych usług, możecie Państwo wypełnić wniosek w specjalnie dedykowanym do tego kanale sprzedażowym. Wniosek ten umożliwia żądanie zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu – aktywacja usług nastąpi najpóźniej w odstępie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z poprzednim operatorem.
 • Jeżeli korzystają Państwo z naszych usług dostępu do Internetu w ramach jednego z pakietów, udostępnimy Państwu narzędzie, umożliwiające nieodpłatne monitorowanie wykorzystania tych usług na każdym etapie.
 • W przypadku automatycznego przedłużenia umowy na czas nieokreślony, raz w roku poinformujemy Państwa o naszych najkorzystniejszych ofertach (chyba że nie wyrażą Państwo na to zgody).
 • Zmieniamy sposób liczenia długości okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, którą nam Państwo wypowiedzą. Ta zmiana dotyczy wyłącznie sytuacji, w której skończył się okres promocyjny (gdy Państwa Umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony). Od 21 grudnia 2020 r. okres wypowiedzenia takiej umowy to miesiąc i będziemy go liczyć od dnia, w którym wypowiedzenie trafi do nas.
 • Jeżeli korzystają Państwo z naszych usług telefonicznych, Państwa uprawnienia do przeniesienia numeru do innej sieci, pozostanie w mocy przez miesiąc po rozwiązaniu z nami umowy, chyba że złożą Państwo oświadczenie o zrzeczeniu się tego prawa.

—————————————————————————————————————————————

W razie gdy nie akceptują Państwo wskazanych powyżej, nowych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych, mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej do dnia wejścia zmian w życie tj. do dnia 20 grudnia 2020 r., w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami.

W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, na jaki została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne, ze względu na fakt, że wskazane powyżej zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.

—————————————————————————————————————————————

POSTANOWIENIA UMOWY ULEGAJĄCE ZMIANIE

Poniżej przedstawiamy Państwu poszczególne postanowienia umów abonenckich, ulegające zmianie:

Postanowienia umowne dotyczące prawa wypowiedzenia Umowy abonenckiej zostaną uzupełnione o punkt o następującym brzmieniu:

Oświadczenie Abonenta o braku woli przedłużenia na czas nieokreślony umowy zawartej na czas określony, o odstąpieniu od umowy, o rozwiązaniu umowy bądź o wypowiedzeniu umowy, pod rygorem nieważności powinno mieć́ formę̨ pisemną bądź́ formę̨ dokumentową. Abonent może złożyć́ oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w siedzibie lub Biurze Obsługi Klienta Dostawcy usług, w rozmowie telefonicznej (pod następującym numerem telefonu Dostawcy usług: 33 3339000), poprzez wysłanie listownie na adres siedziby lub Biura Obsługi Klienta Dostawcy usług albo poprzez wiadomość́ mailową (wysłaną z adresu e-mail Abonenta podanego Dostawcy usług w umowie, na następujący adres e-mail Dostawcy usług: bok@m3.net.pl ).

W przypadku złożenia przez Abonenta w formie dokumentowej oświadczenia o braku woli przedłużenia na czas nieokreślony umowy zawartej na czas określony albo o rozwiązaniu umowy albo o wypowiedzeniu umowy albo o odstąpieniu od umowy, Dostawca usług niezwłocznie, lecz nie później niż̇ w ciągu jednego dnia roboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadamia Abonenta o jego otrzymaniu przez:

 1. wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie – w przypadku Abonenta, który wskazał numer nie geograficzny;
 2. wykonanie połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Abonenta do kontaktu, widniejący w umowie – w przypadku abonenta, który wskazał numer geograficzny.

Dostawca usług potwierdza Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie złożonego w formie dokumentowej oświadczenia Abonenta o braku woli przedłużenia na czas nieokreślony umowy zawartej na czas określony albo o rozwiązaniu umowy albo o wypowiedzeniu umowy albo o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę̨ usługi będącej przedmiotem oświadczenia Abonenta, dzień́ otrzymania oświadczenia Abonenta i dzień́ rozwiązania/odstąpienia od umowy.

Postanowienia umowne, dotyczące przekształcenia umowy w umowę zawartą na czas nieokreślony, po upływie terminu, na jaki początkowo została zawarta zostaną uzupełnione o punkt o następującym brzmieniu:

W przypadku gdy umowa zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową.

Przed automatycznym przedłużeniem na czas nieokreślony umowy zawartej na czas określony Dostawca usług informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, nie później niż̇ na 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania, a także o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

Po automatycznym przedłużeniem na czas nieokreślony umowy zawartej na czas określony Dostawca usług co najmniej jeden raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Postanowienia regulaminu dotyczące zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu zostaną uzupełnione o: punkt 15 do §9 Regulaminu dla klientów Detalicznych oraz punkt 9 do §11 Regulaminu dla Przedsiębiorców o następującym brzmieniu:

W przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet, Abonent ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.

Dostawca usług wykonuje aktywację usługi w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym z Abonentem, jednak nie później niż̇ w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia obowiązywania umowy łączącej Abonenta z dotychczasowym dostawcą usług dostępu do sieci Internet.

W przypadku rozwiązania umowy, Dostawca usług jest zobowiązany świadczyć́ usługę̨ na dotychczasowych warunkach do czasu uzgodnionego przez nowego dostawcę usługi dostępu do sieci Internet z Abonentem terminu aktywacji tej nowej usługi.

Za czynności związane z realizacją uprawnienia Abonenta do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, Dostawca usług nie pobiera opłat od Abonenta.

Punkt 16 do §9 Regulaminu dla klientów Detalicznych oraz punkt 10 do §11 Regulaminu dla Przedsiębiorców o następującym brzmieniu:

Jeżeli nie doszło do zmiany dostawcy usługi, o której mowa w ust. 10, z przyczyn lezących po stronie Dostawcy usług:

 1. a jest on dotychczasowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet – Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych;
 2. a jest on nowym dostawcą usługi dostępu do sieci Internet – Abonentowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień́ zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie usługi świadczone Abonentowi przez dotychczasowego dostawcę usług, liczonej według rachunków tego dostawcy z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.